NTP-MŰV-20 “Harmónia fafúvósokra”

A programban 2020. szeptember 21. és 2021. október 1. között, tanórán kívüli tehetséggondozó műhelyfoglalkozás keretében fejlesztettük 15 tehetséges fafúvós növendékünket, építve az életkori sajátosságaikra, alkotói gondolkodásuka, interperszonális, intraperszonális és zenei képességeikre. A középpontban az együtt muzsikálás, a közösség hívó szavai álltak. A programot a műhelyfoglalkozások köré szerveződött elemekkel: zeneművész szakember közreműködésével, alkotói táborral, hangversenylátogatással gazdagítottuk és bemutató koncertekkel zártuk.
A növendékek heti műhelymunka során sajátították el a kamarazenei játékot. Tapasztalatot szereztek az együtt muzsikálás többféle formájában, a COVID-nak köszönhetően gyakorolhatták az online együtt zenélést is. Sikeresen ötvöztük a szakmai, a lazító és a kiegészítő programelemeket, mely utóbbi tevékenységek körébe illeszkedett: 1 ráhangoló tréning, 1 kreatív fafúvóstanulás, 1 interaktív digitális  kurzusfoglalkozás, 1 gyakorlati ismeretterjesztő foglalkozás, 1 koncertlátogatás, online bemutatkozás és koncert fellépés.
Ráhangoló tréning: a növendékek irányított játékos zenei foglalkozás keretében ismerkedtek meg egymással, hangszeres egyéni sajátosságaikkal és a program céljával. Kreatív fafúvóstanulás: a tanulók alternatív zenepedagógiai módszerek segítségével fejlesztették figyelmüket, tökéletesítették fizikai állóképességüket.
Hangszerjáték digitális környezetben: a cél zeneoktatáshoz köthető digitális programok, zenei tananyagok, oktatási tartalmak hatékony megismerése, a tanulási célokhoz való használata és a digitális kompetenciák fejlődése volt.
Gyakorlati, ismeretterjesztő foglalkozás: az előadás bepillantást nyújtott a légzés anatómiájába, élettani hatásába. Egyszerű gyakorlatok megismerésével, kipróbálásával segítette a tudatos légzés fejlődését.
Tehetséggondozó tábor: elsődleges célja az volt, hogy a programban résztvevő növendékek pihenés és kikapcsolódás mellett összegezzék a tanév során megszerzett ismereteiket, elmélyítsék gyakorlásukat, tovább bővüljenek az iskolai oktatáshoz is kapcsolódó ismereteik. Olyan közösséget teremtsenek, ahol megtapasztalhatják a csapat, az együttműködés, erejét, ezen belül kibontakoztathassák a bennük rejlő egyedi ötleteiket, kreativitásukat, tovább mélyüljön a közöttük és a velük foglalkozó szakemberek közötti folyamatos, közvetlen kapcsolat.
Koncertlátogatás: gazdagító kulturális programot,  élményszerző és közösségépítő tevékenységet valósítottunk meg.
Hangszeres bemutató: a foglalkozás részben online bemutató keretében, részben fellépésekben valósult meg.

NTP-MŰV-18 “Az első hangtól a művészetig”

A program 2018. szeptember 24. és 2019. május 23. között 15 kiemelten tehetséges zongorista növendék tehetséggondozását szolgálta 4 pedagógus és 3 intézményen kívüli művészpedagógus bevonásával.

A program kiemelt célja volt, hogy megvalósuljon egy olyan egyéni képességeken alapuló, tehetséggondozó, élményközpontú zenei műhelyfoglalkozás, amely keretében fejleszteni tudjuk a kiválasztott növendékeinket, építve az életkori sajátosságaikra, alkotói gondolkodásukra, interperszonális, intraperszonális és átlagon felüli zenei képességeikre. A programba résztvevőként vagy szervezőként a zeneiskola tehetséges zongorista tanulói és zongoratanárai kapcsolódtak be. A növendékek a kötelező zeneiskolai foglalkozásokon túl, zenei a tehetséggondozás keretében a hangszeres tanárok, művészpedagógusok irányításával végezték a művészeti jellegű képzésre koncentrált folyamatos, kreatív alkotómunkát. A program pedagógusai odafigyeltek a gyermekek zenei igényeire, közérzetére is. A közös zenélés motivációt, sikerélményt adott, valamint együttműködésre tanította őket. A műhelyfoglalkozások zártkörűek voltak, azok csak a programban résztvevőknek szóltak. A kurzusfoglalkozásokon minden érdeklődő kolléga részt vett, és a programokat nyilvánosan is meghirdettük. Az élményt jelentő tanulmányi kirándulás és koncertlátogatás ösztönzőleg hatott a tanulók teljesítményére. A program során szerzett tapasztalatok, beépültek a zeneiskolai nevelő-oktató munkába. A növendékek több alkalommal, koncerteken kaptak lehetőséget tudásuk megmutatására. Az intenzív közös munka eredményét, sikerét a közönség lelkes elismeréssel jutalmazta. A programot interaktív zongorás tehetségnappal zártuk. A Tehetségnap szervezése – egész intézményünk tanulói, dolgozói, a szülők számára – lehetőséget adott a bemutatkozásra, a csoport szakmai munkájának megismertetésére helyi szinten a kommunikációs csatornák bevonásával. A projekt eredménye képen bővült, színesedett a növendékek ízlésvilága, technikai tudása, fejlődött társas-szociális kompetenciájuk. Tehetségük egy szélesebb spektrumát kihasználva új ismeretekre tettek szert, amelyeket nem csak zenei téren, hanem iskolai tanulmányaik során is hasznosítani tudják.

A programban zenei műhelyfoglalkozásokat valósítottunk meg pihentető tevékenységek beiktatásával. A kiegészítő programelem tevékenységek körébe illeszkedett:
Hangszeres bemutatkozás: a növendékek irányított foglalkozás keretében ismerkedtek meg egymás hangszeres tudásával. Közös értékelés, beszélgetés során tárták fel a művészi előadás kihívásait.
Múzeumpedagógiai foglalkozás: a zenei előadással egybekötött kiállítás megtekintése hozzájárult a program gazdagításához, zenei műveltség fejlesztéséhez, a zenetörténeti ismeretek bővüléséhez.
Kurzusfoglalkozás: ebben a programelemben két foglalkozást valósítottunk meg, ahol a növendékek hasznos gyakorlati ismeretekre tettek szert a színpadi légkör teremtésével és két művészpedagógus irányításával.
Gyakorlati útmutató foglalkozás: a pedagógusok és a növendékek a gyakorlás-előadás összefüggéseit állították az elvégzett munka középpontjába a hatékony önálló tanulás megvalósítása érdekében.
Ismeretterjesztő előadás: a cél az volt, hogy a növendékek hangszertörténeti és ismereti tudása a gyakorlati tapasztalatszerzésen alapulva bővüljön.
Tanulmányi kirándulás: ösztönözte a zenei pályára készülő növendékek hangszeres tevékenységét, felkeltette érdeklődésüket a zeneművészi, zenepedagógusi hivatás iránt.
Koncertlátogatás: ahol a gazdagító kulturális program keretén belül  komplex szabadidős lazító élményszerző és közösségépítő tevékenység kapott helyet.
Zongorás nap: tehetségbemutató délután, nyilvános programzáró bemutatkozás.