1. Pedagógiai folyamatok
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Az intézmény szakmai-pedagógiai munkája és annak dokumentálása példaértékű, javasoljuk módszereik, eljárásaik igény szerinti megismertetését a régióban.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény stratégiai dokumentumai a pedagógiai munkát szabályozó hatályos jogszabályok szellemében készültek. A tervezés dokumentumaiban megjelenő célok és feladatok koherens egységet mutatnak a megvalósítás dokumentumaival. Az intézmény vezetése alkotja meg az intézmény stratégiai és operatív terveit a tanszakokon keresztül a nevelőtestület bevonásával, a partneri igények figyelembe vételével. A dokumentumokban megfigyelhető a pedagógiai tudatosság, a PDCA ciklus teljes körű megvalósulása, az intézmény jelenlegi helyzetének és eredményeinek reális megítélése és az elkötelezett fejlesztő szándék.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Az alul teljesítő tanulókra fordított kiemelt figyelem növelése, fejlesztésükhöz további speciális módszerek keresése.
Kiemelkedő területek:
Minden tevékenységi formában, figyelembe veszik az egyéni bánásmód, elbírálás, tolerancia, segítségnyújtás elvét. A pedagógusok használják a szociális kompetenciát fejlesztő módszereket, az adaptív oktatás jellemzi munkájukat. Az intézményben tanórai, tanórán kívüli (zenekarok) és iskolán kívüli (versenyek, találkozók, táborok) keretek között egyaránt működik közösség építő tevékenység.

3. Eredmények
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Az intézmény eredményei kiemelkedőek azok felhasználása a pedagógiai munkában példa értékű, az eredményesség megőrzése javasolt.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény pedagógia tevékenységét a partneri igényekhez és szükségletekhez igazítja. Az intézményben tanított tárgyak eredményességét jelzik a tanulmányi eredmények és a növendékek versenyeredményei. Az intézmény tanulói a különböző szintű megmérettetéseken rendszeresen kiválóan teljesítenek. Az eredmények eléréséhez minden tanszak hozzájárul. Az intézmény teljesítményét regionális és országos szakmai díjakkal ismerték el.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
A tanszakok közötti együttműködés tartalmának bővítése.
Kiemelkedő területek:
A pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. Az egyes tanszakokon belüli együttműködés, a tanszakok magas színvonalú, eredményes szakmai munkája.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
A tapasztaltak alapján az intézmény külső kapcsolatai olyan sokrétűek és tartalmasak, hogy annak további megőrzése és lehetőség szerinti fenntartása javasolt.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény gazdag és tartalmas külső kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Folyamatosan aktív szerepet vállalnak a helyi társadalmi és kulturális életben. A műsorok, hangversenyek szervezése és a tanulók felkészítése évek óta színvonalas és sikeres. Rendszeresen részt vesznek helyi/regionális/országos rendezvényeken, versenyeken, amelyeken kiváló szakmai eredményeket érnek el. Partnereik helyi díjakkal is elismerik munkájukat.

6. A pedagógiai munka feltételei
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
Az egyenletes terhelés elvének hatékonyabb megvalósítása.
Kiemelkedő területek:
A vezetés széleskörű kapcsolati rendszerét az iskola érdekében maximálisan felhasználja, példamutatóan vesz részt az intézmény mindennapi életében. A belső igényesség, elhivatottság, együttműködés a tantestület egészére jellemző. Az intézmény számára fontosak az intézményi és helyi hagyományok, amiket eredményesen, a belső és külső partnerek elismerése mellett ápolnak.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
A kompetencia értékelése:
Fejleszthető területek:
A dokumentumelemzés, az interjúk és a bejárás során tapasztaltak szerint az intézmény teljes mértékben a tantervi szabályozók és a nevelési program elvárásai szerint működik, ezért nem került fejleszthető terület megjelölésre.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény folyamatosan követi a közoktatásban végbement változásokat melyekre az alapdokumentumok aktualizálásával reagál. Az intézmény nevelési programja és helyi tanterve a jogszabályokkal összhangban és a művészetoktatás speciális követelményei szerint határozza meg céljait, feladatait. Az intézményben a taneszközök kiválasztása a rugalmasság, személyre szabottság és a fokozatosság elvét követve történik.