Klarinét tanári állás

                     Szekszárdi Tankerületi Központ                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI
Liszt Ferenc Zeneiskolája

klarinéttanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi István utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Klarinét tanítása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész,,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Magyar állampolgárság.
 •       Cselekvőképesség.
 •       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Motivációs levél.
 •       Fényképes szakmai önéletrajz.
 •       Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény-vezető nyújt, a 74/511-028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Pekari Bernadett intézményvezető részére a igazgato@altisk2-szekszard.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       https://garayami.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát. A pályázati kiírás nem minősül ajánlattételnek és kötelezettségvállalásnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.