Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

Aktuális információk

Figyelem, változás!
 
Tisztelt Szülők, Gondviselők!
 
Az idei tanévtől változik a térítési- és tandíjak befizetésének módja. A befizetés csak a kiállított számla kézhezvételét követően történhet.
 
A gyermekek a szaktanároktól megkapják a számlákat, kérjük szíveskedjenek elkérni tőlük!
 
A térítési- és tandíjakat banki átutalással, vagy postai csekken (iskolatitkárnál) lehet teljesíteni közvetlenül a tankerület számlaszámára.
A Szekszárdi Tankerületi Központ számlaszáma: 10046003-00336877
Befizetéskor a gyermek neve mellé a számla sorszámát is kérjük feltüntetni!
A befizetés határideje: 2020. november 15.
 
Köszönjük megértésüket!

Megbetegedett tanulók száma: 0

Megbetegedett alkalmazottak száma: 0

Hatósági házi karanténban lévő tanulók száma: 0

Hatósági házi karanténban lévő alkalmazottak száma: 0

JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND A 2020/2021. TANÉVBEN A
SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJÁBAN

Jelen intézkedési terv érinti a zeneiskola tanulóit, szülőket, pedagógusait és minden dolgozóját.
A szabályozás összhangban van az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) által kiadott járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrenddel.

Iskolánkban szeptember hetedikétől hagyományos tanrendben megkezdődött a tanítás.
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja!
Kérjük, hogy minden növendék rendelkezzen saját szájmaszkkal, melynek viselésére az iskolában esetenként sor kerülhet!
Ahhoz hogy intézményünkben zavartalanul folyhasson a tanítás szükség van néhány szigorú szabály betartására, amihez kérjük a szülők segítségét is!

Növendékek érkezése az intézménybe
A növendékeket a szülők az iskola bejáratáig kísérhetik. Szülő az intézménybe nem léphet be!
A tanulók az előtérben elvégzett testhőmérséklet mérést követően mehetnek a szaktantermekbe és kezdhetik meg hangszeres ill. elméleti óráikat! Amennyiben egy növendék testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket, abban az esetben elkülönítjük és kiskorú esetén haladéktalanul értesítjük a szülőt, vagy törvényes képviselőt.

Növendékek távozása tanítás után
A növendékek az óráik után rögtön hazamennek. Akiért szülő jön, az várakozhat a bejárati folyosón. A szülők az épület bejárata (árkád) előtt várják a gyermekeiket.

Növendékek várakozása tanórák között
A növendékek a tanórák között lévő szabadidőben a folyosókon, ill. a tanulóhelyiségben várakozhatnak. Ez idő alatt a szájmaszk használata kötelező.

Fontos tudnivalók
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A zeneiskolában munkát végezni kizárólag a titkárságon, minden munkakezdéskor végrehajtott testhőmérséklet mérést követően lehet. Amennyiben a lázmérés során hőemelkedést mérünk, abban az esetben 30 percen belül újabb két hőmérséklet mérés szükséges. Abban az esetben, ha a kontroll lázmérés hőemelkedést mutat, a dolgozót eltiltjuk az aznapi munkától. A 37.8 foknál magasabb mérési eredmény esetén a kontroll mérést követően a dolgozót azonnali hatállyal eltiltjuk a munkavégzéstől.

Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A folyosókon a szájmaszk használata mindenki számára kötelező.

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: hangverseny, tanulmányi verseny) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lennünk az alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).

Az iskolai rendezvények (koncert, fellépés) megvalósítását minimálisra csökkentjük, iskolán kívüli fellépéseket a növendékek számára nem szervezünk.

Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz, melynek hivatalos felülete a KRÉTA napló.
Személyes ügyintézés csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban lehetséges a bejáratnál történő kézfertőtlenítéssel és szájmaszkban.

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.  Az intézményben, a szaktantermekbe történő belépés előtt a növendékek alaposan mossanak kezet vagy fertőtlenítsék a kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.
Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

Az intézményben minden nap alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (hangszerek, padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

Intézkedés beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, vagy hatósági karanténba kerül.

Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra intézménybe, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést felóldó határozatot szükséges bemutatni.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

Az a tanuló, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, vagy tartós betegsége miatt hiányzik, orvosi igazolást köteles bemutatni. Hiányzása ebben az esetben igazoltnak tekinthető.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

Bízunk minden intézményhasználó megértő együttműködésében!

Szekszárd, 2020. szeptember 25.

Ágostonné Béres Kornélia
tagintézmény-vezető

DIGITÁLIS MUNKAREND PROTOKOLL A 2020/2021. TANÉVBEN A 
SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJÁBAN

A járványügyi készenlét idején iskolánknak is fel kell készülnie a digitális munkarendre. A digitális munkarend bevezetését követően az alábbi szabályok lépnek életbe.

A rendkívüli helyzetben is tovább működtetjük iskolánk oktatási rendszerét, biztosítjuk növendékeinknek a szükséges tanulási lehetőséget.

Támogatjuk a tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását.

Pedagógusaink infokommunikációs eszközök használatával, távolról, online adnak tájékoztatást a növendékeknek, támogatják őket a tanulásban, kijelölik a feldolgozandó tananyagrészeket és meghatározzák a beszámolás módját.

Különös gondot fordítanak a személyiségi jogok, ezen belül a személyes adatokhoz fűződő alapvető jogok betartására és betartatására.

Pedagógusaink az adminisztrációs kötelezettségeik teljesítésére (osztályozás, hiányzások vezetése, tanórák adminisztrálása) továbbra is az intézmény elektronikus naplóját (KRÉTA) használják.

Annak érdekében, hogy az általános és középiskolák feladatellátásával, óráival ne ütköztessük a zeneiskolai tevékenységet, a szaktanárok on-line is a zeneiskolai órarendben meghatározott időkeretekben tartják a kapcsolatot a növendékekkel.

Digitális munkafelületek, kapcsolattartás:

Az intézményben az elsődleges kapcsolattartás a KRÉTA felületen történik. Kérünk minden gondviselőt a tanulói belépési adatok ellenőrzésére és az új zeneiskolai növendékek esetében a kipróbálásra!

A zeneiskolai csoportos és egyéni órák tevékenységeinek megvalósítására, az általános, vagy szakmai kapcsolattartásra a szaktanárok által meghatározott felületek (pl.: Zoom alkalmazás), közösségi platformok (pl.: facebook, messenger, skype) is használhatók.

A rendelkezések érvényessége a digitális munkarend megkezdésétől annak visszavonásáig tart.

Szekszárd, 2020. szeptember 25.

Ágostonné Béres Kornélia
tagintézmény-vezető

Iskolánkban a 2019/2020-as tanév kezdetétől került bevezetésre a KRÉTA elektronikus napló használata. Ennek egyik kiegészítő eleme az elektronikus ellenőrző.
Az Elektronikus ellenőrző segítségével a szülő/gondviselő is tájékozódni tud gyermeke tanulmányi előmeneteléről.
A felületen naprakész információkhoz juthat a növendék értékeléseivel, mulasztásaival, feljegyzéseivel kapcsolatban.
További információkat az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatban az alábbi weboldalon olvashat:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862

Belépés
Iskolánk weboldalán (szekszardizeneiskola.hu) az E-NAPLÓ  menüpontra kattintva, vagy közvetlenül a https://klik200487006.e-kreta.hu oldalon érhető el az elektronikus napló felülete.

Belépési adatok tanulók részére
A felhasználónév tanulók esetében a tanuló úgynevezett oktatási azonosítója (11 jegyű szám), a jelszó a tanuló születési ideje számjegyekkel megadva.
Az év 4 számjegy, a hónap és a nap minden esetben 2 számjegy (ha kell baloldalt 0-val kiegészítve), köztük kötőjelekkel. (pl.: 2002-06-08)

Belépési adatok szülők/gondviselők részre
A szülők a bejelétkezéshez szükséges adatokat a főtárgy tanároktól kapják meg.

Hírek, események

VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál

Chang Qin zongorista növendékünk különdíjat érő, színvonalas produkcióval mutatkozott be az erős mezőnyben a versenyen.

Tolna Megyei Trombitás Nap

Nyolc város zeneiskolájából érkeztek trombitás növendékek a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány rendezésében – lezajlott találkozóra.

V. zenevarázslat Panni- Zsigi

V. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny

Intézményünk zongortista növendékei három párossal vettek részt a rendezvényen Kaposváron. Minden páros bronz minősítést szerzett.

IMG4248

Tolna-Baranya Megyei Szolfézsversenyen

Lozsányi Julianna ismét kiemelkedő eredményt ért el - abszolút 1. hely - a Bonyhádon megrendezésre került szolfézsversenyen.

Fafúvós Farsang

Fergeteges hangulatú koncerttel búcsúztatták a telet a zeneiskolában a fafúvós tanszak növendékei és tanárai.

VIII. Regionális Gitárverseny

Iskolánkban került megrendezésre a regionális gitárverseny. A zeneiskolai növendékek 32 szóló és  7 kamara   produkcióban mérték össze tudásukat.

"Évtizednyitó hangverseny"

Az ifjúsági fúvószenekaré volt a főszerep az “Éves nagykoncertten” a Babits Mihály Kulturális Központ Színháztermében.

img_1961-2

Bemutatkozó koncert

Iskolánk növendékei magas színvonalú  koncerten mutatták be tudásukat a bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában.

IX. Ferenczy György Nemzetközi Zongoraverseny

Iskolánk zongorista tanulói - Lozsányi Julianna és Müller Albert sikeresen szerepeltek a versenyen. Mindketten dicséretet kaptak.

„Rév Lívia” IV. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny

Kaposváron a Liszt Ferenc Zeneiskolában került megrendezésre a zongoraverseny, melyen iskolánkból nyolc növendék vett részt ismét szép sikerekkel.